Tư vấn giám sát thi công xây lắp

Tư vấn giám sát thi công xây lắp

11
Qúy II/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 229.196.898 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm