Kiểm toán

Kiểm toán

14
Qúy IV/2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 23.038.400 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm