Tư vấn thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 và giám sát thi công giai đoạn 1 + giai đoạn 2 của dự án

Tư vấn thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 và giám sát thi công giai đoạn 1 + giai đoạn 2 của dự án

CS-NW1
Quý I đến Quý III / 2008
53 tháng
Giá gói thầu:
 • 5.430.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian