Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm dây thuê bao các trung tâm viễn thông năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm dây thuê bao các trung tâm viễn thông năm 2008

Tên dự án:Phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008
Tên gói thầu:Mua sắm dây thuê bao các trung tâm viễn thông năm 2008
Nguồn vốn:Vốn khác của doanh nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế toán thống kê Tài chính Viễn thông Điện Biên – Lai Châu Tổ DP 10 Phường Mường Thanh TP Điện Biên tỉnh Điện Biên, Điện thoại 0230 825450 FAX: 0230 831900
17/03/2008 đến 01/04/2008
300.000 (VND)
01/04/2008 09:00
01/04/2008 09:00