Tư vấn kiểm toán tài chính dự án

Tư vấn kiểm toán tài chính dự án

CS-D4ii
Quý III/2008 – Quý I/2009
48 tháng
Giá gói thầu:
 • 360.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói