Nền mặt đường, hệ thống thoát nước và bó vĩa

Nền mặt đường, hệ thống thoát nước và bó vĩa

1
tháng 4/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.268.996.515 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu