Hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí

Hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí

2
Tháng 4/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.305.105.594 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu