Cải tạo nâng cấp đoạn km10-km16

Cải tạo nâng cấp đoạn km10-km16

Gói thầu số 01
Xong trong quí II năm 2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 16.167.494.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá