Cải tạo nâng cấp đoạn km16-km22

Cải tạo nâng cấp đoạn km16-km22

Gói thầu số 02
Xong trong quí II năm 2008
8
Giá gói thầu:
 • 13.992.472.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá