Cải tạo nâng cấp đoạn km22-km28

Cải tạo nâng cấp đoạn km22-km28

Gói thầu số 03
Xong trong quí II năm 2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 16.263.028.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá