Cải tạo nâng cấp đoạn km34-km39+400

Cải tạo nâng cấp đoạn km34-km39+400

Gói thầu số 05
Xong trong quí II năm 2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 21.348.030.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá