Chi phí bảo hiểm

Chi phí bảo hiểm

3
Quý I/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.012.350 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá