Chi phí kiểm toán

Chi phí kiểm toán

 

4
Quý I/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.024.700 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá