Mua sắm Block đấu dây thuê bao 100×2

Mua sắm Block đấu dây thuê bao 100×2

01
quý 2/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 730800000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu