cung cấp thiết bị phụ trợ và thi công xây lắp

cung cấp thiết bị phụ trợ và thi công xây lắp

02
Quý 2/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1562886000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu