Gói thầu cắm cọc số 1(SR1)

Gói thầu cắm cọc số 1(SR1)

1
Quý II/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 344.278.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá