Gói thầu cắm cọc số 2 (SR2)

Gói thầu cắm cọc số 2 (SR2)

2
Quý II/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 347.522.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá