Gói thầu cắm cọc số 3 (SR3)

Gói thầu cắm cọc số 3 (SR3)

3
Quý II/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 488.759.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá