Gói thầu cắm cọc số 4 (SR4)

Gói thầu cắm cọc số 4 (SR4)

4
Quý II/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 689.490.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá