Gói thầu di chuyển hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt (TS2)

Gói thầu di chuyển hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt (TS2)

7
Quý II/2008
Thực hiện theo gói thầu XL
Giá gói thầu:
 • 12.195.517.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá