Gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (IA)

Gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (IA)

9
Sẽ duyệt cụ thể khi triển khai thực hiện
Sẽ duyệt cụ thể khi triển khai thực hiện
Giá gói thầu:
 • 1.146.701.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói