Gói thầu bảo hiểm công trình số 1 (PI1)

Gói thầu bảo hiểm công trình số 1 (PI1)

10
Quý III/2008
Thực hiện theo thời gian xây lắp gói CP1
Giá gói thầu:
 • 9.080.188.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói