Gói thầu bảo hiểm công trình số 2 (PI2)

Gói thầu bảo hiểm công trình số 2 (PI2)

11
Quý I/2009
Thực hiện theo thời gian xây lắp gói CP2
Giá gói thầu:
 • 3.358.013.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói