Gói thầu bảo hiểm công trình số 3 (PI3)

Gói thầu bảo hiểm công trình số 3 (PI3)

12
Quý II/2009
Thực hiện theo thời gian xây lắp gói CP3
Giá gói thầu:
 • 5.014.469.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói