Gói thầu bảo hiểm công trình số 4 (PI4)

Gói thầu bảo hiểm công trình số 4 (PI4)

13
Quý II/2009
Thực hiện theo thời gian xây lắp gói CP4
Giá gói thầu:
 • 721.527.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói