Gói thầu xây lắp số 3 (CP3)

Gói thầu xây lắp số 3 (CP3)

17
Quý IV/2008
42 tháng
Giá gói thầu:
 • 691.379.789.000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá