Gói thầu xây lắp số 4 (CP4)

Gói thầu xây lắp số 4 (CP4)

18
Quý III/2008
36 tháng
Giá gói thầu:
 • 107.637.169.000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá