Gói thầu mua sắm thiết bị duy tu bảo dưỡng cầu đường sắt (EP)

Gói thầu mua sắm thiết bị duy tu bảo dưỡng cầu đường sắt (EP)

19
Quý II/2008
27 tháng
Giá gói thầu:
 • 115.301.885.000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu