Gói thầu dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CS2)

Gói thầu dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CS2)

20
Quý II/2008
33 tháng
Giá gói thầu:
 • 95.872.400.000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian