Đầu tư hệ thống nguồn UPS và hệ thống phân bố nguồn đến Cabinet

Đầu tư hệ thống nguồn UPS và hệ thống phân bố nguồn đến Cabinet

gói thầu số 3
16/4/2008 đến 21/4/2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.675.458.400 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói