Đầu tư hệ thống Acces Control và CCTV (tầng 1)

Đầu tư hệ thống Acces Control và CCTV (tầng 1)

Gói thầu số 2
16/4/2008 đến 21/4/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 978.810.395 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói