Gói thầu số 4. Rà phá bom, mìn, vật nổ

Gói thầu số 4. Rà phá bom, mìn, vật nổ

04
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 743.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói