Xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

01
3/2008-6/2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.287.618.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu