XD PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC NAM BAN

XD PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC NAM BAN

01
06/05/2008
210 NGÀY
Giá gói thầu:
 • 3.353.443.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hà Nội
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói