Thẩm tra dự toán

Thẩm tra dự toán

03
Quý II-2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 43.851.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói