Giám sát kỹ thuật thi công xây lắp

Giám sát kỹ thuật thi công xây lắp

06
Quý II-2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 621.242.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói