Xây lắp công trình chính

Xây lắp công trình chính

10
Quý II-2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 39.980.647.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói