Thiết bị

Thiết bị

13
Quý II-2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 20.010.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói