Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng

Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng

05
Năm 2008-2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 77.184.445 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói