Chi phí thử tĩnh cọc

Chi phí thử tĩnh cọc

01
Năm 2008-2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 28.053.333 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm