chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp + thiết bị

chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp + thiết bị

02
Năm 2008-2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 32.442.844 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm