Xây lắp

Xây lắp

07
Năm 2008-2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 9.047.703.894 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu