Gói thầu số 4: Xây lắp nhà giảng đường(bao gồm sân xung quanh nhà)

Gói thầu số 4: Xây lắp nhà giảng đường(bao gồm sân xung quanh nhà)

1
tháng 04 và 05 năm 2008
12 tháng (365 ngày)
Giá gói thầu:
 • 15.635.321.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu