Công trình: Nâng cấp mở rộng trung tâm giáo dục lao động xã hội Long An, hạng mục: Nhà làm việc – Điện chiếu sáng; Nhà thăm nuôi – Điện chiếu sáng

Công trình: Nâng cấp mở rộng trung tâm giáo dục lao động xã hội Long An, hạng mục: Nhà làm việc – Điện chiếu sáng; Nhà thăm nuôi – Điện chiếu sáng

01
Từ ngày 09/04/2008 đến ngày 12/5/2008
180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
Giá gói thầu:
 • 2.748.328.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá