Thông báo mời thầu gói thầu: Boulon móc, móc treo,kẹp ngừng cáp, thùng điện kế. Cung cấp vật tư theo nguồn vốn SXKD-ĐTXD năm 2008 ( đợt 1)

Thông báo mời thầu gói thầu: Boulon móc, móc treo,kẹp ngừng cáp, thùng điện kế. Cung cấp vật tư theo nguồn vốn SXKD-ĐTXD năm 2008 ( đợt 1)

Tên dự án:Cung cấp vật tư theo nguồn vốn SXKD-ĐTXD năm 2008 ( đợt 1)
Tên gói thầu:Boulon móc, móc treo,kẹp ngừng cáp, thùng điện kế
Nguồn vốn:KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Điện lực Gò Vấp ( Phòng KH-VT)- 176 A Dương Quảng Hàm F5 Quận Gò Vấp TP.HCM. ĐT 08.2100343-Fax 08.9858633
19/03/2008 đến 02/04/2008
220.000 (VND)
02/04/2008 09:00
02/04/2008 09:00