Cung cấp cột BTLT (cột 8,4m và 10,5m)

Cung cấp cột BTLT (cột 8,4m và 10,5m)

01
4/2008-5/2008
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 910.620.161 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá