Cung cấp máy biến áp

Cung cấp máy biến áp

02
04/2008-05/2008
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 344.240.530 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá