Thi công xây lắp toàn bộ công trình và cung cấp các vật tư còn lại

Thi công xây lắp toàn bộ công trình và cung cấp các vật tư còn lại

05
05/2008
Trong năm 2008
Giá gói thầu:
 • 2.829.724.906 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói