Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

07
04/2008
Trong năm 2008
Giá gói thầu:
 • 21.065.546 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm