Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

06
04/2008
Trong năm 2008
Giá gói thầu:
 • 174.783.704 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm